29.08.2023.

Kako se koristi kartica za digitalni tahograf

Kako se koristi kartica za digitalni tahograf.

Kartica za digitalni tahograf je elektronska kartica koja se koristi za evidentiranje podataka o radnom vremenu vozača teretnih i putničkih vozila. Kartica sadrži čip sa ličnim podacima vozača i memoriju za skladištenje podataka. Na njoj se beleže i čuvaju sledeći podaci:

  •     Brzina vozila
  •     Pređena kilometraža
  •     Vreme vožnje
  •     Vreme pauze
  •     Vreme rada
  •     Vreme odmora
  •     Datum i vreme početka i kraja vožnje
  •     Identifikacija vozača i vozila
  •     Greške i upozorenja

 

Prednosti korišćenja kartice za digitalni tahograf

Korišćenje kartice za digitalni tahograf ima brojne prednosti, kako za vozače tako i za poslodavce. Ona omogućava bolju kontrolu i poštovanje propisa o radnom vremenu i bezbednosti saobraćaja. Pored toga, olakšava evidenciju i analizu podataka o vožnji. Takođe, otklanja opasnost od gubitka podataka i smanjuje mogućnost manipulacije podacima i njihovog falsifikovanja.

 

Kako se koristi kartica za digitalni tahograf?

Ukoliko se prvi put susrećete sa tahografom, savetujemo vam da prvo pročitate uputstvo za upotrebu ovog uređaja. Da bi se on uopšte koristio, neophodno je da vozač ima važeću karticu i da je ubaci u uređaj pre početka vožnje. Tahograf će je automatski prepoznati. Određeni modeli će zahtevati od vozača da unese svoj PIN kod. Nakon toga, vozač treba da izabere svoj status. To može biti vožnja, pauza, odmor ili nešto drugo u zavisnosti od modela samog tahografa. Korišćenje kartice za digitalni tahograf podrazumeva sledeće operacije:

 

Uključivanje, odnosno “paljenje” vozila

Pre nego što na red dođe samo ubacivanje kartice u tahograf, neophodno je prvo startovati motor vozila. Tek nakon toga treba ubaciti karticu u otvor aparata.

 

Kako se ubacuje kartica vozača u digitalni tahograf?

Ubacivanje kartice u digitalni tahograf treba izvesti tako da čip bude okrenut na gore i prema uređaju.

Tahografi boljeg kvaliteta poseduju vratanca za ubacivanje kartica koja se otvaraju pritiskom na odgovarajući taster.

Takođe, neki modeli poseduju dva ulaza za kartice jer je predviđeno da ih koriste dva vozača. Koji ulaz pripada kom vozaču je uvek naznačeno, ali generalno, pravilo je da levi ili gornji ulaz koristi prvi vozač, a desni ili donji drugi.

Nakon ubacivanja kartice treba zatvoriti vratanca i sačekati nekoliko sekundi da je uređaj prepozna.

Neki tahografi će vam tražiti da unesete svoj pin kod. Ukoliko ga ne znate, posavetujte se sa poslodavcem.

 

Odabir statusa

Nakon toga aparat će vam ponuditi da izaberete status. Sve funkcije predstavljene su odgovarajućim oznakama na tahografu. To može biti vožnja, pauza, dostupno ili odmor, u zavisnosti od modela. Sam tahograf će u većini slučajeva ponuditi odmor. Ukoliko to nije ono što vama treba, status možete promeniti pritskom strelice na gore ili dole dok ne dođete do onoga što vam je potrebno. Nakon odabira statusa neophodno je potvrditi izbor pritiskom na taster OK.

 

Odabir polazne zemlje

Kao i kod statusa, odabir polazne zemlje se može menjati pritiskom na strelice, nakon čega je ponovo neophodno potvrditi izbor pritiskom tastera OK. U većini slučajeva, aparat će ponuditi poslednju zemlju koju ste odabrali.

 

Potvrda izbora

Ukoliko ste pravilno uneli sve gore navedene podatke, aparat će vas pitati da potvrdite opcije koje ste izabrali. To se takođe radi pritiskom na taster OK.

 

Početak vožnje

Tek nakon ubacivanja kartice i odabira statusa stečeni su uslovi da se započne vožnja. Nekim modelima tahografa je potrebno vreme da učitaju promene koje ste uneli. Oznaka koja pokazuje da su promene prihvaćene je crni pravougaonik u čijoj gornjoj polovini se nalazi beli kvadrat.

Tokom vožnje, tahograf će kontinuirano snimati podatke sa kartice i senzora na vozilu. Podaci će se čuvati na kartici i u memoriji uređaja. Njih je kasnije moguće skinuti ručno ili daljinski, u zavisnosti od potreba i mogućnosti. Vozač može u svakom trenutku da proveri svoje podatke na displeju uređaja ili na štampaču.

 

Kako tretirati karticu za digitalni tahograf

Kada završi vožnju, vozač treba da izvadi karticu iz uređaja i odloži je na sigurno mesto. Kartica se ne sme davati drugim osobama ili koristiti u drugim vozilima. Vozač je dužan da čuva svoju karticu i da je redovno pregleda radi provere ispravnosti.

Kartica za digitalni tahograf ima rok važenja od pet godina i mora se obnavljati pre isteka tog roka. Za obnavljanje kartice potrebno je podneti zahtev nadležnom organu ili ovlašćenoj radionici i platiti odgovarajuću taksu.

Author: Nikola Srećković